ประกาศ

พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดรหัสหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2652 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนช้างเผือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณรายได้ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลด