ข้อบังคับ

พ.ศ.2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวินัย และการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด