ระเบียบ

พ.ศ.2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดทำวารสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2652 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารจากเงินรายได้ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน  เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมของบุคคลภายใน พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อจัดหารถประจำตำแหน่งและเพื่อเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการจากเงินรายได้ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย  การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่­ายเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการสนับสนุนการทำตำราและหนังสือ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2553

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสนับสนุนการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรองรับเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุน การจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด

พ.ศ.2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษนอกสถานที่ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการประชุมของบุคคลภายนอก พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการขอเงินค่าหน่วยกิตคืน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด