วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค”

 

พันธกิจ

.   เสริมสร้างให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เป็นธรรม และเสมอภาค

.   ส่งเสริมให้มีการปรองดองระหว่างบุคลากร