การร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียน คลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด