บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ


นางสาวกุลรภัส  ปานบุญลือ

นิติกรชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมมาศ  ยงยุทธ

นิติกร

นางสาวลัดดาพร  สุขแก้วฟ้า

นิติกร

นางกรรณิการ์  กิตติพิบูลย์

นิติกร

นายเชวงศักดิ์  บุญประกอบ

นิติกร


นายสุรเดช  รัตนเจริญชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป