ประกาศ

พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (coronavirus diseases 2019, covid-19) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้อาคารรัตนโกสินทร์เพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าบริการและค่าบำรุงสถานที่ (รายบุคคล) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดรหัสหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ.2652 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนช้างเผือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การตัดสินความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณรายได้ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) ดาวน์โหลด